ความเป็นมาของโครงการ

ความเป็นมาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยศิลปากร (อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยศิลปากร)  ปี 2556

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554-กันยายน 2559)  ตามประกาศที่ อพ.สธ.22/2556  ซึ่งมีกิจกรรม 8 กิจกรรม คือกิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช

กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เพื่อให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริ ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ จึงมอบหมายให้วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน่วยงานนำร่องในการดำเนินงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยให้แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นคณะกรรมการดำเนินงานเพิ่มเติม  ตามประกาศที่ อพ.สธ.66/2556  (มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2556 วันพฤหัสบดีที่  16 พฤษภาคม  2556)  ส่วนคณะอนุกรรมการดำเนินงาน ให้แต่งตั้งเพิ่มเติมโดยแยกออกเป็นคณะอนุกรรมการดำเนินงานของ 3 คณะวิชา และในปีต่อไปค่อยขยายการดำเนินงานไปที่วิทยาเขตอื่นๆ โดยแต่งตั้งคณบดีทุกคณะเป็นคณะกรรมการดำเนินงานชุดใหญ่ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานแยกแต่ละวิทยาเขต

ปี 2558     มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอพระราชานุญาต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารียกเลิก ประกาศ ที่ อพ.สธ 66/2556  และขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ- มหาวิทยาลัยศิลปากร ชุดใหม่ ตามประกาศที่ อพ.สธ.76/2558  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกคณะวิชาโดยขยายการดำเนินงานไปที่วิทยาเขตอื่นๆตามข้อเสนอแนะของเลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)  เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557

ปี 2559      โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการเข้าสู่ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2564) ในปีงบประมาณ 2560  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอพระราชานุญาต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ –มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศ ที่ อพ.สธ 230/2559 ซึ่งมีกิจกรรม 8 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมปกปักทรัพยากร

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร